Najemnina

Najemnina za neprofitna stanovanja se izračuna na podlagi veljavne Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnine v neprofitnih stanovanjih  ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin in se lahko spremeni le na podlagi zakona ali podzakonskega predpisa.

Najemnik je poleg najemnine dolžan plačevati še stroške ogrevanja, vode, kanalščine, električne energije, čiščenja skupnih prostorov, odvoz smeti, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter druge obratovalne stroške, ki niso všteti v najemnino in niso izrecno našteti in nastajajo pri obratovanju stanovanjske hiše. Najemnina in ostali stroški se plačujejo do 20 dne v mesecu za tekoči mesec, obratovalni stroški pa ob nastanku stroškov.

Neplačevanje najemnine in ostalih stroškov je razlog za krivdno odpoved najemne pogodbe in posledično vložitev tožbe na odpoved najemne pogodbe ter izpraznitev stanovanja.