Upravičenci

Upravičenci do neprofitnega stanovanja morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • so državljani Republike Slovenije,
  • imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Celje,
  • da prosilec sam, ali kdo izmed oseb, ki bodo skupaj z njim uporabljale stanovanje, ni najemnik neprofitnega stanovanja ali lastnik (solastnik) drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki presega vrednosti 40 % primernega stanovanja, razen če mora stanovanje po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino,
  • da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja,
  • da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu dni pred razpisom ne presegajo višine, določene s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj,
  • da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.

 

Žrtve nasilja v družini, z začasnim bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih - varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, lahko sodelujejo na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj tudi v kraju začasnega bivališča.

Invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, lahko ne glede na kraj stalnega prebivališča zaprosijo za pridobitev neprofitnega stanovanja tudi v drugi občini, kjer so večje možnosti za zaposlitev ali kjer jim je zagotovljena pomoč druge osebe in zdravstvene storitve.

Do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni tudi najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju - prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po tem pravilniku.

Od 25. 6. 2015 dalje so do dodelitve neprofitnega stanovanja upravičene tudi osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva pridobile dovoljenje za stalno prebivanje po Zakonu o tujcih, Zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji ali Zakonu o začasnem zatočišču.