Zakonodaja

Stanovanjski zakon
(Uradni list RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN45/08-ZVEtL, 57/08, 87/2011, 4/12 - ZUJF in 27/2017)

Zakon o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/2010 in 82/13)

Energetski zakon EZ-1
(uradni list RS št. 17/2014)

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
(Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 11/2009, 81/2011, 47/2014)

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
(Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08  in 91/15)

Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov
(Uradni list RS, št. 63/06)

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb
(Uradni list RS, št. 60/09, 87/2011 in 85/13)

Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu
(Uradni list RS, št. 108/2004)

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
(Uradni list RS, št. 20/2004, 18/2011)

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
(Uradni list RS, št. 1/2011 in 61/17)

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb
(Uradni list RS, št. 123/04 in 61/17)

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje
(Uradni list RS, št. 110/04, 81/09, 17/2011)