Stanovanjska soseska Dečkovo naselje - DN 10

V Dečkovem naselju se je začela izgradnja komunalnega dela operacije za novo stanovanjsko sosesko DN 10, ki ga vodi Mestna občina Celje.  Izvajalec, podjetje Nivo Eko, d. o. o., je začel z zemeljskimi deli. Izgradnja te stanovanjske soseske je največji projekt Mestne občine Celje in družbe Nepremičnine Celje d.o.o. na področju stanovanjske politike. Zemeljska dela so se začela na območju zadrževalnika meteornih vod, to je nasproti bencinske črpalke na Dečkovi cesti. Pogodbena vrednost izgradnje komunalne opreme DN 10 je 987.576,43 €. V okviru mehanizma CTN se predvideva ureditev 2,3 ha nerevitaliziranih površin. Nova stanovanjska soseska, ki bo sledila smernicam energetsko učinkovite gradnje, bo predvidoma zgrajena do leta 2021.

Operacija Stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN 10 je sofinancirana v okviru v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostna naložba 6.3: »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«.


V okviru postopkov pridobivanja gradbenega dovoljenja in izdelave PZI projektne dokumentacije, so nastali prvi arhitekturni obrisi stanovanjske soseske Dečkovo naselje - DN 10, avtorja Arhitektura MJ d.o.o.

Operacija Stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN 10 je sofinancirana v okviru v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostna naložba 6.3: »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«.


Operacija Stanovanjska soseska Dečkovo naselje - DN, je dne 24. 1. 2019, bila potrjena kot ena izmed operacij za sofinanciranje iz ESRR v okviru mehanizma CTN.

Operacija Stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN 10 je sofinancirana v okviru v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostna naložba 6.3: »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«.


Stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN 10 predstavlja skupno naložbo družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in Mestne občine Celje. Slednja bo na območju uredila komunalno infrastrukturo, družba Nepremičnine Celje d.o.o. pa izgradila 6 večstanovanjskih objektov s 142 stanovanji in garažno hišo. Naložba v revitalizacijo območja DN 10 uresničuje temeljne cilje Trajnostne urbane strategije Mestne občine Celje. Z zagotavljanjem javnih najemnih stanovanj različnim socialnim skupinam,kot so upravičencem do neprofitnih stanovanj, mladim ter mladim družinam in starejšim, je naložba izjemnega pomena tudi za uresničevanje ciljev stanovanjske politike v Celju. Zagotavljanje kakovostnih stanovanjskih površin za različne tipe bivanjskih skupnosti, naložba prinaša tudi številne multiplikativne učinke in predstavlja enega izmed temeljnih podpornih ukrepov za razvoj mesta.

Operacija Stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN 10 je sofinancirana v okviru v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostna naložba 6.3: »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«.