Novice

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. objavlja Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2019-2021 na območju Mestne občine Celje.

Razpisuje se oddaja v najem najmanj 110 neprofitnih stanovanj na območju Mestne občine Celje, ki bodo uspelim upravičencem oddana v najem predvidoma v letih 2019, 2020 in 2021. 

Od razpisanega števila stanovanj bo predvidoma: najmanj 80 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in se bodo uvrstili na listo A; najmanj 20 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki presegajo mejo dohodka, določeno v 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem in so zavezani plačati lastno udeležbo ter se bodo uvrstili na listo B; 7 arhitekturno prilagojenih stanovanj za potrebe invalidov, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička in 3  stanovanja s prilagojenimi inštalacijami za osebe z okvaro čuta (gluhe in slepe osebe).

Razpisna dokumentacija, vloga in dodatne informacije so dosegljive na Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2019-2021 na območju Mestne občine Celje.

Rok za oddajo vlog: 26.4.2019


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je, z namenom izboljšanja procesa obveščanja svojih uporabnikov, na svoji spletni strani pripravila možnost za prijavo na prejemanje informacij po elektronski pošti. Ob prijavi lahko izbirate katere vrste informacij želite prejemati:

  • javni razpisi za občane (informacije o objavi javnih razpisov za dodelitev stanovanj ter informacije, ki se neposredno navezujejo na objavo javnih razpisov),
  • javni razpisi za pravne osebe (informacije o objavljenih javnih in drugih naročilih družbe za izvajanje dobav blaga, storitev in gradenj),
  • novice o prodaji in oddaji nepremičnin (informacije o nepremičninah, ki so predmet prodaje in informacije o oddaji nepremičnin s prosto oblikovano najemnino), 
  • obvestila za najemnike stanovanj (aktualne informacije, ki se navezujejo na izvajanje najemnih razmerij ) in
  • informacije o vzdrževanju stanovanj, kakovosti bivanja in projektih (koristne informacije o ukrepih za vzdrževanje stanovanj, možnih prihrankih, varnosti, tekočih projektih družbe in druge informacije, ki se vežejo na kakovost bivanja).

 

Prijavite se lahko na povezavi prejemanje informacij.

Vabljeni!


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. objavlja obvestilo najemnikom družbe glede naročanja pregledov, rednih servisov in popravil plinskih grelnikov v stanovanjskih enotah.


Na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003, 57/2008, 87/2011, 27/17), Akta o ustanovitvi družbe Nepremičnine Celje d.o.o., Pravilnika o oddaji tržnih stanovanj in stanovanj namenjenih posebnim prednostnim kategorijam upravičencev z dne 9. 12. 2014 in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddaji tržnih stanovanj in stanovanj namenjenih posebnim kategorijam upravičencev z dne 27.10.2015, družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, objavlja Prednostno listo skupine A - Mlade družine in Prednostno listo skupine B - mladi.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. vabi k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanj. Predmet prodaje je:

  • stanovanje v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Čopova ulica 15, Celje v izmeri 26 m², ID znak 1077-37-29, posamezni del št. 29 v stavbi 37 k.o. 1077 Celje ( ID 550797).

 

Vse informacije so dosegljive na povezavi.


Na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003 in drugih sprememb ter zakonskih in podzakonskih aktov), Akta o ustanovitvi družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in Pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem z dne 13.6. 2014, je družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, objavlja Razpis za oddajo službenih stanovanj v najem.

Predmet razpisa je oddaja neopremljenega službenega stanovanja v najem, ki je v lasti in upravljanju družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in sicer stanovanje številka 61. E na naslovu Okrogarjeva ulica 5, 3000 Celje (107130). Dvosobno stanovanje s kabinetom je neopremljeno in se nahaja v dvanajstem nadstropju objekta ter ima površino 69,2 m². Najemnina za stanovanje znaša 290,66 EUR na mesec. V najemnini niso zajeti obratovalni stroški in stroški, ki so povezani z uporabo stanovanja.


Rok za oddajo vlog je 26. 3. 2018 do 11. ure. Vloge se oddajo po pošti na naslov Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, s pripisom »RAZPIS ZA ODDAJO SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM – ne odpiraj«.

Razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi.