O najemu oskrbovanih stanovanj

Oskrbovana stanovanja predstavljajo več kot štiri stene. Predstavljajo temelj za varno in zadovoljno starost. Najemnikom nudijo ugodnosti, prirejene željam in potrebam tistih, ki se v tretjem življenjskem obdobju ne želijo odpovedati aktivnemu in samostojnemu slogu bivanja. Oskrbovana stanovanja grajena po meri, funkcionalno povezana in prilagojena potrebam starejših. V njih je stanovalcem zagotovljena osnovna in socialna oskrba, zdravstveno varstvo in zdravstvena nega po predpisih o zdravstvenem varstvu ter možnost uporabe celodnevne nujne pomoči preko klicnih naprav za pomoč na daljavo.

Stanovanja se prosilcem oddajajo na podlagi objavljenega razpisa za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem in izven razpisa, prosilcem, ki zaradi prevelikega števila prijav niso pridobili stanovanja v najem na razpisu oziroma prosilcem, ki so vložili prijavo izven razpisa. Pravila za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem so določena s Pravili za oddajanje oskrbovanih stanovanj v najem.

Do najema oskrbovanega stanovanja so upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so državljani Republike Slovenije,
  • starejši od 65 let
  • jim psihofizične sposobnosti omogočajo, da z redno, organizirano pomočjo drugega in z zagotovljenim zdravstvenim varstvom ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in samostojnost v bivalnem okolju, tako da ne potrebujejo popolnega institucionalnega varstva v zavodu oziroma domu starejših in
  • so zmožni plačevati najemnino in druge stroške, ki so vezani na najem stanovanja.

 

Stanovanje se upravičencu odda v najem za nedoločen čas s prosto oblikovano najemnino. Med trajanjem najemnega razmerja se najemnina oblikuje skladno z veljavnimi predpisi za oblikovanje najemnin in sklepi organov lastnika stanovanja. V najemnino niso zajeti stroški, ki jih bodo po dejanski porabi zaračunali dobavitelji: električne energije, ogrevanja, tople in hladne vode, vodarine, kanalščine, odvoza smeti, RTV prispeveka, prispevek za uporabo stavbnega zemljišča, telefona, skupne obratovalne stroške hiše, stroške storitev osnovne in socialne oskrbe ter stroške klicne naprave za pomoč na daljavo. Najemnina in ostali stroški se plačujejo najkasneje do 25. v mesecu za tekoči mesec. V primeru zamude plačila se obračunajo zakonske zamudne obresti.Najemnik stanovanja je pred izročitvijo ključev dolžan skleniti pogodbo o plačilu akontacije za ureditev stanovanja ob izselitvi ter vplačati akontacijo. Vplačana sredstva akontacije se porabijo za financiranje ureditve stanovanja ob izselitvi v primeru, da najemnik stanovanja ne uredi v skladu z veljavnimi normativi za vzdrževanje stanovanj in za poravnavo drugih neporavnanih obveznosti najemnika. Če najemnik vrne lastniku urejeno stanovanje v skladu z veljavnimi normativi za vzdrževanje stanovanj, se vplačana sredstva akontacije obrestovana vrnejo.

Lastnik je dolžan v skladu s predpisanimi standardi vzdrževati stanovanje in skupne dele v objektu oskrbovanih stanovanj v stanju, ki zagotavlja najemniku normalno rabo stanovanja in skupnih delov za ves čas trajanja najemnega razmerja in opraviti vzdrževalna dela tako, da se prepreči poslabšanje stanovanjskih razmer najemnika.