Energetska obnova stanovanj v javni lasti v Mestni občini Celje

Družba Nepremičnine Celje d.o.o., neprofitna stanovanjska organizacija v lasti Mestne občine Celje, je v projektu Energetska obnova stanovanj v javni lasti povezala energetsko prenovo stanovanj v dveh večstanovanjskih objektih, na Pohorski ulici 2 in Ulici ob gozdu 3. Skupaj je bilo energetsko prenovljenih 109 stanovanj, od tega 89 v lasti družbe, 20 pa v lasti drugih etažnih lastnikov. Oba večstanovanjska objekta sta po energetski prenovi dosegla in presegla cilj doseženega prihranka dovedene energije za delovanje stavbe. Skupna vrednost investicije družbe je znašala 668.910 EUR, od tega sofinancirano s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Kohezijskega sklada v višini 148.753 EUR.

Izvedeni ukrepi energetske prenove na včstanovanjskem objektu Pohorska ulica 2:

1. Izvedena toplotna izolacija celotnega ovoja stavbe.

2. Sanirana in izvedena toplotna izolacija ravne strehe.

3. Zamenjana obstoječa kopelitna zasteklitev večstanovanjskega objekta.

Cilj: Dosežen prihranek dovedene energije za delovanje stavbe je 112 kWh/m2a.

Izvedeni ukrepi energetske prenove na večstanovanjskem objektu Ulica ob gozdu 3:

1. Izvedena sanacija in toplotna izolacija ovoja stene proti terenu.

2. Vgrajena toplotna črpalka v tehnologiji »zrak – voda«.

3. Vgrajene lokalne prezračevalne naprave z rekuperacijo.

Cilj: Dosežen prihranek dovedene energije za delovanje stavbe je 52 kWh/m2a.

Operacija je sofinancirana s strani Evropske Unije v okviru v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, , 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju – Specifični cilj 2: Povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih.


Po pridobitvi Odločitve o podpori s strani Ministrstva za infrastrukturo in izvedbi javnih naročil za gradbena dela, so gradbena dela na večstanovanjskih objektih Pohorska ulica 2 in Ulica ob gozdu 3 v polnem teku.

Operacija je sofinancirana s strani Evropske Unije v okviru v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, , 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju – Specifični cilj 2: Povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih.


Slovenija se je v okviru strateškega izvedbenega dokumenta »Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020« zavezala, da bo v okviru izbrane prednostne naložbe »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju« podprla specifična cilja povečanja učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju in gospodinjstvih.

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. bo s projektom Energetske sanacije javnih stanovanj v Mestni občini Celje dela izvedla na dveh večstanovanjskih objektih. Večstanovanjska stavba na naslovu Ulica ob gozdu 3 v Celju je stavba, ki je bila zgrajena leta 1980 kot gostinski lokal, leta 2006 pa je bila sprememba namembnosti gostinskega lokala in gradnja prizidka v neprofitna stanovanja. V večstanovanjski stavbi se nahaja 11 stanovanjskih enot ter 2 skupna prostora (hodnik in kurilnica). Stavba je v celoti v lastništvu družbe Nepremičnine Celje. Večstanovanjska stavba na naslovu Pohorska ulica 2 v Celju je stavba, ki je bila zgrajena leta 1979. V večstanovanjski stavbi se nahaja 98 stanovanjskih enot ter 1 skupni prostor (hodnik in kurilnica). V kletnih prostorih se nahaja 81 kleti. Stavba je delno v lastništvu družbe Nepremičnine Celje (78 stanovanj), delno pa etažnih solastnikov.

Temeljni razlogi za investicijsko namero so bili identificirani v opravljenem razširjenem energetskem pregledu. Cilj celovite energetske prenove je, da se dosežejo prihranki energije vsaj 30 kwh/m2a. Z energetsko sanacijo predmetnih objektov namerava upravljavec objektov doseči naslednje rezultate: izboljšanje bivalnega ugodja za uporabnike objekta, zmanjšanje rabe energentov in s tem stroškov energetske oskrbe objekta in zmanjšanje emisij CO2 v okolje.

Operacija je sofinancirana s strani Evropske Unije v okviru v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, , 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju – Specifični cilj 2: Povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih.