EU SKLADI

Predmet projekta je prenova 26 stanovanj na 14 lokacijah v MO Celje, ki trenutno niso primerna za uporabo. Stanovanja ležijo na degradiranih območjih MOC. Nepremičnine Celje d.o.o. kot upravljavec in  lastnik teh stanovanj želi z ureditvijo stanovanj prispevati k reševanju stanovanjskega problema različnih ciljnih skupin ter širše z učinkovito rabo prostora na urbanih območjih prispevati k ciljem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Namen investicije je dodati vrednost nepremičninam, saj bosta obnova in ureditev zagotovila ustrezne pogoje za bivanje. S projektom prenove stanovanjskega fonda na degradiranih območjih Mestne občine Celje želi investitor vzpostaviti funkcionalne stanovanjske enote za potrebe najemnikov. Prenovljene stanovanjske enote bodo zadovoljile potrebe po najemnih stanovanjih za različne ciljne skupine, ki so: upravičenci do neprofitnih stanovanj, upravičenci do namenskih stanovanj (mladi in mlade družine, podjetniki, starejši) in upravičenci do službenih stanovanj. Naselitev novih prebivalcev v obnovljena stanovanja pomembno vpliva na kvaliteto življenja vsakega posameznika ter na njegovo vključenost v širšo družbo.

S posegom v prostor je upoštevana osnovna namenska raba prostora. S prenovo se uredijo stanovanja, ki so primerna za bivanje, zagotovi se vselitev najemnikov in posledično revitalizacija ožjega območja, kjer se stanovanja nahajajo (centri stanovanjskih sosesk, staro mestno jedro). S projektom se ohranja ali izboljšuje kakovost zraka v mestu z vgradnjo najsodobnejših ogrevalnih naprav v objektih, ki niso priključeni na mestno toplovodno omrežje.

S tem uresničujemo cilje investicije, ki so v skladu s prednostno naložbo 6.3 – izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest ter posredno z zamenjavo stavbne opreme zmanjšanje onesnaženosti zraka in hrupa. Operacija prispeva k realizaciji specifičnega cilja 1 Operativnega programa, in sicer k učinkoviti rabi prostora na urbanem območju.

Naročilo je sofinancirano v okviru v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostna naložba 6.3: »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«.

Več o EU skladih.


Slovenija se je v okviru strateškega izvedbenega dokumenta »Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020« zavezala, da bo v okviru izbrane prednostne naložbe »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju« podprla specifična cilja povečanja učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju in gospodinjstvih.

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. bo s projektom Energetske sanacije javnih stanovanj v Mestni občini Celje dela izvedla na dveh večstanovanjskih objektih. Večstanovanjska stavba na naslovu Ulica ob gozdu 3 v Celju je stavba, ki je bila zgrajena leta 1980 kot gostinski lokal, leta 2006 pa je bila sprememba namembnosti gostinskega lokala in gradnja prizidka v neprofitna stanovanja. V večstanovanjski stavbi se nahaja 11 stanovanjskih enot ter 2 skupna prostora (hodnik in kurilnica). Stavba je v celoti v lastništvu družbe Nepremičnine Celje. Večstanovanjska stavba na naslovu Pohorska ulica 2 v Celju je stavba, ki je bila zgrajena leta 1979. V večstanovanjski stavbi se nahaja 98 stanovanjskih enot ter 1 skupni prostor (hodnik in kurilnica). V kletnih prostorih se nahaja 81 kleti. Stavba je delno v lastništvu družbe Nepremičnine Celje (78 stanovanj), delno pa etažnih solastnikov.

Temeljni razlogi za investicijsko namero so bili identificirani v opravljenem razširjenem energetskem pregledu. Cilj celovite energetske prenove je, da se dosežejo prihranki energije vsaj 30 kwh/m2a. Z energetsko sanacijo predmetnih objektov namerava upravljavec objektov doseči naslednje rezultate: izboljšanje bivalnega ugodja za uporabnike objekta, zmanjšanje rabe energentov in s tem stroškov energetske oskrbe objekta in zmanjšanje emisij CO2 v okolje.

Operacija je sofinancirana s strani Evropske Unije v okviru v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, , 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju – Specifični cilj 2: Povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih.

Več o EU skladih.