Arhitekturni natečaj

Biro: PB Arhitektura, Primož Borin s. p.

Avtor: Primož Borin

IDZ v svoji vsebini predvideva stanovanje za mlade in mlade družine. Projekt je celovito obdelan in v svoji končni zasnovi ponuja kar 14 stanovanj. V spodnjih etažah je zasnova stanovanj odlična z zelo ugodno osvetlitvijo. Avtor v zasnovi poudarja iskanje meje med stanovanji za mlade in drugimi sodobnimi stanovanji. Z namenom revitalizacije mestnega jedra projektira večje število stanovanj, katerih kupci oziroma nejemniki bi bili mladi. S tem bi se vzpostavili pogoji za povečan utrip mesta, kar je skladno s Strategijo starega mestnega jedra.

Ogled IDZ na Youtube.

 

 


Biro: Urbanisti d. o. o.

Avtor: Gorazd Furman Oman

Idejna zasnova zasleduje koncept stanovanj za mlade podjetnike. Objekt strukturira jasna ideja po nadstropjih, kjer je pritličje namenjeno dnevnim dejavnostim podjetnikov, nadstropja so korektno rešena kot bivalni prostori, mansarda pa je namenjena rekreaciji in sprostitvi ter predstavlja nov koncept druženja. Idejna zasnova zelo obsežno rešuje tudi trg objekta z umikom mirujočega prometa in postavitvijo delovnih prostorov in prostorov za druženje v kombinaciji z drevesi.

Ogled IDZ na Youtube.


Biro: Gril Kikelj arhitekti d. o. o.

Avtorja: Klavdij Kikelj in Matjaž Gril

Idejna zasnova predstavlja nov pristop k prenovi tovrstnih objektov. Podstrešje je domisleno osvetljeno na vzhodni strešini z linijo svetlobnih odprtin z opeko. Glede na obstoječe omejitve objekta so stanovanja odlično razporejena. Prizidek na južni strani se ohranja in smisleno kombinira z opeko, kar objektu daje jasno arhitekturno linijo.  Idejna zasnova loči objekt na dva dela, stanovanjski in poslovne prostore v pritličju. Avtorja ne določita funkcijo poslovnih prostorov in tako dajeta odprto možnost kombinacije teh prostorov z namembnostjo, ki jo notranji atrij predvideva v prihodnosti in skladno s prostorskimi akti.

Ogled IDZ na Youtube.


Biro: Studio List d. o. o.

Avtorji: Miha Prosen, Tadej Rener in Zdenko Prosen

Avtorji so v objektu predvideli odprto vsebinsko rešitev, ki zanimivo kombinira stanovanja in poslovne prostore. Slednji so lahko namenjeni pisarniški, obrtni ali drugi podjetniški dejavnosti. Idejna rešitev podaja predlog usklajevanja z ZVKDS za minimalno povečanje okenskih odprtin in posledično boljšo osvetljenost notranjih prostorov. Avtorji ne posegajo v podstrešje, s tem sicer obdelajo manjši prostorski volumen objekta, a hkrati zagotavljajo ohranjanje strešine brez odprtin in s tem večjo skladnost objekta kot kulturnega spomenika.

Ogled IDZ na Youtube.


Biro: Zgradbazamisli, Mojca Črešnik s. p.

Avtorji: Matija Kovač, Mojca Črešnik, Aleš Žmavc, Amadej Mravlak

Avtorji objekt predstavijo s hibridno obliko programa, sodobnim pristopom na delovnem mestu "co-working" in bivalno skupnostjo ljudi s podobnim interesom, ki je v skladu s sodobnimi trendi vezan na projektna delovna mesta. Objekt z obnovo zunanjščine smisleno upošteva elemente kulturnega spomenika in drzno zamenja stari s sodobnim prizidkom z balkoni, stopniščem in odprto teraso. Notranji prostori predvidevajo velike površine za "co-workinig" in so dobro kombinirani z bivalnim delom objekta.

Ogled IDZ na Youtube.


Biro: Projektivni biro K&T d. o. o.

Avtorica: Mateja Kričej

Avtorica v idejni zasnovi za objekt predlaga ureditev stanovanj za mlade podjetnike po načelu "deljenja" oziroma "flat sharing". Prizidek na južni fasadi se poruši in nadomesti s konzolnim prizidkom v dveh etažah, ki na nivoju strehe omogoči še zunanjo teraso, kar prispeva k večji kakovosti bivanja v objektu. Notranja razporeditev prostorov je v skladu z zastavljeno vsebino. V pritličju je urejen atrij in lokal, ki smisleno dopolnjuje vsebine, ki so za zunanji atrij predvidene v prihodnosti. Avtorica v opisu projekta odlično poudarja na polpreteklo namembnost stavbe (kaznovanje in zapiranje ljudi) in s tem povezano skladnost predstavljenih rešitev v idejni zasnovi.

Ogled IZD na Youtube.


Biro: PB Arhitektura, Primož Borin s. p.

Avtor: Primož Borin

Idejna zasnova predlaga strukture stanovanj, ki omogočajo "flat-sharing" s poslovno dejavnostjo ali brez nje in v tem pogledu večfunkcionalno uporabo prostorov, ki je zanimiva iz tržnega vidika. Avtor povsem edinstven pristop predstavi s postavitvijo stanovanj v vertikalni komunikaciji, ki z vidika prostorov ponudi odklon od običajnih zasnov stanovanj, a hkrati obsežnejši poseg v samo konstrukcijo objekta.

Ogled IDZ na Youtube.